Sołecki uniwersytet
05.03.2013.
 Sołecki uniwersytet
CHOSZCZNO Mały Uniwersytet Sołecki to cykl szkoleń, który startuje w naszym mieście już 15 marca br. Celem tego przedsięwzięcia jest aktywizowanie mieszkańców wsi, uczenie ich zarządzania sołectwem i jego finansami oraz nauka budowania partnerstwa. Darmowe warsztaty odbędą się w formie czterech zjazdów. Są jeszcze wolne miejsca.
  
 
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” organizuje cykl bezpłatnych szkoleń i warsztatów pn. MUS – „Mały Uniwersytet Sołecki”.
Celem Małego Uniwersytetu Sołeckiego jest aktywizacja mieszkańców sołectw gmin obszaru objętego LSR oraz nabycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie działań społecznych, zarządzania sołectwem i jego finansami oraz budowania partnerstw zdolnych do realizowania przedsięwzięć  w celu systematycznego wprowadzania zmian poprawiających jakość życia na wsi.
Grupa docelowa to 24 lokalnych liderów obszaru objętego LSR, w tym sołtysów oraz osób zaangażowanych w prace sołectwa.
 
Warsztaty i szkolenia w zakresie tego działania odbędą się w ramach 4 trzydniowych zjazdów szkoleniowych w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcznie mieszczącym się przy ul. Sportowej 1.
 
w następujących terminach:
I zjazd: 15-17 marca 2013 r.
Sołectwo w strukturze samorządu, kompetencje sołtysa

Integracja grupy. Formalno-prawne podstawy funkcjonowania sołectwa (sołectwo w świetle Ustawy o samorządzie gminnym, statut sołectwa, organy sołectwa i ich kompetencje). Sołtys w różnych rolach: lider i animator, mediator, polityk społeczny.
II zjazd: 26-28 kwietnia 2013 r.
Umiejętności społeczne

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Komunikacja niewerbalna. Umiejętności komunikacyjne:  komunikat „ja”, aktywne słuchanie, zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnych, prowadzenie dyskusji, przekonywanie innych. Zachowania asertywne: wyrażanie opinii, proszenie i odmawianie. Umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów.
Zjawiska i procesy grupowe. Zjawiska związane z wprowadzaniem zmian.
III zjazd: 24-26 maja 2013 r.
Organizowanie społeczności lokalnej

Badanie potrzeb i problemów społeczności sołectwa. Model zaangażowania (wspólny cel, poczucie wpływu, kompetencje, sukces). Budowanie koalicji wokół potrzeb/problemów. Budowanie partnerstwa grup, instytucji i organizacji w sołectwie. Wspieranie działań wolontarystycznych. Pobudzanie przedsiębiorczości.
IV zjazd: (7-9 czerwca 2013 r.)
Zarządzanie sołectwem

Budowanie systemu komunikowania w sołectwie. Planowanie działań, dysponowanie funduszem sołeckim. Działanie poprzez projekty (tworzenie projektów). Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania społeczne. Promowanie sołectwa.

Prosimy o zgłaszanie się osoby, które zdecydują się na uczestnictwo we wszystkich czterech zjazdach szkoleniowych, gdyż wzięcie udziału w całym cyklu szkoleniowym gwarantuje uzyskanie certyfikatu.
Na każdą gminę z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” przypadają dwa miejsca dla lokalnych liderów. W przypadku braku chętnych z poszczególnych gmin, ich miejsca zostaną przydzielone osobom znajdującym się na liście rezerwowej, wg kolejności zgłoszeń.
Szkolenia będą rozpoczynały się w piątki ok. godz. 15.00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie pocztą tradycyjną, e-mailową lub faksem wypełnionej karty zgłoszeniowej, której treść stanowi załącznik do niniejszego maila lub jest dostępna do pobrania ze strony internetowej, tj. www.liderpojezierza.pl
Karty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 5 marca 2013 r. na adres e-mail: promocja@liderpojezierza.pl lub
Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"
ul. Sądowa 8
74-320 Barlinek