wyprawka szkolna
01.09.2011.
 
 
 
CHOSZCZNO „Wyprawka Szkolna” – to pomoc finansowa przyznawana uczniom klas I-III szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum na zakup podręczników szkolnych. Wnioski należy składać do 10 września w placówce, do której uczeń uczęszcza.

 

Burmistrz Choszczna informuje, iż uczniom z klas I-III szkoły podstawowej oraz III kl. gimnazjum przysługuje pomoc finansowa na zakup podręczników - „Wyprawka Szkolna”. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 złotych netto.
W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, wielodzietność) pomoc dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum może zostać udzielona, gdy dochód w rodzinie przekracza powyższe kryterium dochodowe.
Ponadto pomocy udziela się uczniom : słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,  rodziców zastępczych) złożony w szkole do 10 września 2011 r.
Refundacja wydatków następuje po przedstawieniu przez rodziców (prawnych opiekunów,  rodziców zastępczych) dowodu zakupu podręczników (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, rachunku, paragonu).

Irena Kowalska