DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
17.02.2012.

Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.
W 2012 r. ARR nadal prowadzi działania mające na celu wsparcie finansowe producentów rolnych, którzy korzystają z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Dopłaty skierowane są do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, wynosi odpowiednio:
• 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 500 zł – w przypadku ziemniaków.

 

ARR zwraca uwagę, iż materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety przedsiębiorców. Sprzedażą materiału siewnego mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego, data sprzedaży.
O dopłatę do materiału siewnego będzie można ubiegać się zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945 z późn. zm.) od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.
W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.):
• zbóż ozimych,
• zbóż jarych,
• roślin strączkowych,
• ziemniaka,
• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).
W 2012 roku obowiązuje nowy wzór wniosku przyznanie dopłaty do materiału siewnego. Można go pobrać na stronie internetowej: www.arr.gov.pl
Termin składnia wniosków:
• 15 stycznia – 25 czerwca 2012 r.
Stawki dopłat:
• Zboża i mieszanki 100 zł/ha
• Strączkowe 160 zł/ha
• Ziemniaki 500 zł/ha
Rodzaje roślin i minimalne normy wysiewu:
• Pszenica: zwyczajna 150 kg/ha, mieszańcowa 80 kg/ha
• Żyto populacyjne 130 kg/ha
• Żyto: syntetyczne 80 kg/ha, mieszańcowe 60 kg lub 1,7 j.s./ha
• Pszenżyto 150 kg/ha
• Jęczmień 130 kg/ha
• Owies 150 kg/ha
• Mieszanki zboż. i past. 140 kg/ha
• Łubin 150 kg/ha
• Groch 200 kg/ha
• Bobik 270 kg/ha
• Wyka 80 kg/ha
• Ziemniaki 2 000 kg/ha
Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie,
Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów,
tel. (17) 864 20 27 do 28 w. 17, 16.
Formularze wniosków oraz warunki na stronie: www.arr.gov.pl