Pieniądze do wzięcia
21.02.2012.
Województwo zachodniopomorskie jest pierwszym regionem, w którym BOŚ Bank przystąpił do realizacji inicjatywy JESSICA. Jej głównym celem jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację.  Inicjatywa Jessica jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, którego środki  będą współfinansowały miejskie projekty rewitalizacyjne w formie długoterminowych preferencyjnych pożyczek 
(o niższym, niż w warunkach rynkowych oprocentowaniu).  
 
Jakie projekty mają szansę na realizację? 
Projekty finansowane z inicjatywy JESSICA muszą zawierać w sobie sferę społeczną oraz komercyjną, a więc pośrednio przyczyniać się do wzrostu zatrudnienia na terenie gminy, wpływu podatków do gminy od gruntu i nieruchomości, a przy realizacji inwestycji zatrudniać lokalne firmy. 

Kto może skorzystać z JESSICI?
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną;
organy administracji rządowej;
organizacje pozarządowe;
jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe), posiadające osobowość prawną;
szkoły wyższe;
jednostki naukowe;
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
instytucje kultury;
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
przedsiębiorcy;
spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia;
spółki kapitałowe których właścicielem są samorządy gminne;
porozumienia wyżej wymienionych podmiotów;
partnerstwa działające na postawie ustawy o Partnerstwie publiczno prywatnym, utworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Przedmioty finansowania projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA:
1) zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, w tym:
budowa lub renowacja przestarzałej infrastruktury miejskiej, renowacja zabytków, zakup nieruchomości, remont nieruchomości, zakup wyposażenia, zagosp. terenu 
2) infrastruktura mieszkalnictwa, w tym:
renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej budynków,
projekty zwiększające efektywność energetyczną,
udostępnianie nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. 

Podstawowe zasady finansowania oraz warunki:
BOŚ S.A. udziela pożyczek JESSICA na realizację projektów miejskich, zlokalizowanych w obrębie miejskich obszarów zdegradowanych wyodrębnionych w Lokalnych Programach Rewitalizacji,
pożyczka JESSICA udzielana jest w złotówkach, jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że 25% wydatków kwalifikowanych projektu miejskiego będą stanowić środki własne Wnioskodawcy lub inne, zewnętrzne źródła finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych,
okres pożyczki JESSICA (liczony od daty uruchomienia do dnia ostatecznej spłaty) nie może przekroczyć 15 lat, czyli 180 miesięcy; możliwe jest udzielenie karencji w spłacie pożyczki JESSICA do 24 miesięcy, ale jest ona udzielana na czas realizacji projektu miejskiego, przy czym nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 roku, i nie dłużej niż do czasu osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej/usługowej,
pożyczka JESSICA jest przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie realizacji projektów miejskich i może być wykorzystana na realizacją celów, o których mowa wyżej, 
BOŚ S.A. nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem 
i obsługą pożyczek JESSICA, 
udzielenie pożyczki JESSICA może nastąpić po podjęciu pozytywnej decyzji 
o przez Komitet Inwestycyjny.

Finansowanie pożyczką JESSICA projektu miejskiego jest uzależnione od: 
pozytywnej oceny formalnej wniosku, 
posiadania przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej, 
pozytywnej oceny merytorycznej.

Załączniki do wniosku o pożyczkę JESSICA:
studium wykonalności,
dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę, 
wyciąg z Lokalnego Planu Rewitalizacji danego miasta o tym, że inwestycja jest wpisana do LPR,
odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
NIP, Regon, 
zaświadczenie o nie oddziaływaniu projektu na obszar Natura 2000, 
dokumenty do zabezpieczenia umowy po etapie pozytywnej weryfikacji

Tutaj pobierzesz: