SPOTKANIE plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych
05.03.2012.
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych 
wraz z Partnerem
Województwem Zachodniopomorskim 
mają zaszczyt zaprosić Państwa na
spotkanie plenarne poświęcone współpracy sektora pozarządowego i władz lokalnych w powiecie choszczeńskim
organizowane w ramach realizacji przedsięwzięcia
„Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2012 r. (środa) w godz. 13.00 – 16.00 w Zespole Szkół na 1 w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 31A (kawiarenka). 
 
Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (osób zajmujących się współpracą administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi) oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu choszczeńskiego.
 
Celem spotkania będzie zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji z NGOs. Promowane będą istniejące standardy dotyczące wyłaniania i udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych i konsultacyjnych na szczeblu lokalnym i regionalnym (rozwiązania wypracowane w Sieci SPLOT, dobre praktyki z województwa i kraju), przeprowadzona zostanie analiza sytuacji w powiecie choszczeńskim, potrzeb i barier w temacie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poczęstunek. Prosimy o potwierdzenie obecności do 12 marca 2012 r. poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faxem pod nr: 094 340-35-23 lub e-mailem na adres: biuro@kcwis.org.pl.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
Izabela Felisiak