Szansa na 20 tys. zł
14.09.2012.

  Akcja Dotacja

CHOSZCZNO Bezrobotni do 25 roku życia i kobiety powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka mają szansę na otrzymanie 20 tys. złotych z przeznaczeniem na założenie własnej fimy. W sumie aż 42 osoby może wziąć udział w projekcie "Akcja Dotacja" do którego zaprasza Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.  To dwuletnie przedsięwzięcie daje także okazję do zatrudnienia doradców do spraw przedsiębiorczości.

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie informuje, że od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. realizuje projekt „Akcja DOTACJA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać 42 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należące do jednej z grup docelowych:
a)    kobiety, w tym powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka (ogółem w projekcie 38 kobiet),
b)   bezrobotni do 25 roku życia (6 kobiet, 4 mężczyzn).

W projekcie nie mogą wziąć udziału:
a)    osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu (tj. posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów),
b)    osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2 / Działania 6.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
c)    osoby, które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych.

Środki finansowe na uruchomienie własnej firmy w kwocie 20 tys. zł otrzyma 37 osób, które zostaną objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym. Przewiduje się zwrot kosztów przejazdu (dla 21osób) i opieki nad osobą zależną (dla 15 osób) w trakcie odbywania szkolenia.

Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będzie dostępny od dnia 14 września 2012 r. na stronach internetowych www.powiatchoszczno.pl, www.pupchoszczno.pl oraz w Biurze Projektu: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno, pokój 5 lub 10 (tel. 95 765 70 91 w. 58 lub 31).
 
 Akcja DotacjaOgłoszenie o naborze -
Doradca do spraw przedsiębiorczości

W związku z realizacją projektu „Akcja DOTACJA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie zaprasza do współpracy wszystkie osoby chętne do pełnienia funkcji Doradcy do spraw przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy, w tym zakres obowiązków, wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów, zostały opublikowane na stronie internetowej www.pupchoszczno.pl oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie przy ulicy Dąbrowszczaków 13a, 73-200 Choszczno.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 września 2012 r. w Biurze Projektu,
Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, ul. Dąbrowszczaków 13a, pok. 5 lub pok. 10.