Partnerstwo Jezior
09.01.2013.
Partnerstwo Jezior
 
CHOSZCZNO Prawie 5,5 mln złotych będzie można pozyskać z projektów zgłaszanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek
Stowarzyszenia Lokalna  Grupa  Rybacka  „Partnerstwo Jezior”
w Choszcznie
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na operacje w zakresie:
 
1)    wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Limit dostępnych środków – 5 419 075,49 zł, w tym:
a)    sektor publiczny – 4 083 142,39 zł,
b)    sektor gospodarczy i społeczny –1 335 933,10 zł;
2)    restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Limit dostępnych środków wynosi 1 394 214,55 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;
3)    podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Limit dostępnych środków wynosi 1 328 561,21 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;
4)    ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Limit dostępnych środków wynosi 1 478 291,70 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego.

Termin ogłoszenia informacji o naborze wniosków: 21 grudnia 2012 r.

Termin składania wniosków: od  11 lutego 2013 r. do 15 marca 2013 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie (dwa egzemplarze w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz 2 szt. wersji elektronicznej wniosku na płycie CD), należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” z siedzibą w Choszcznie, w terminie od dnia 11 lutego 2013 r. do dnia 15 marca 2013 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15 marca 2013 r. o godzinie 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są:
• w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie,
• na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lgr.choszczno.pl,              
• na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: www.wzp.pl lub www.lgr.wzp.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie: tel./faks 95 763 38 79 i kom.: 503 132 972 oraz drogą e-mailową lgr@choszczno.pl.