Szansa dla bezrobotnych
03.02.2014.
 
Firma Najada Consulting wraz z Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. przystąpiła 1 stycznia 2014 r. do realizacji dwóch projektów partnerskich – „Od Stażysty do Specjalisty” oraz „Kompetentni w swoich fachu”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektów jest poprawa sytuacji na zachodniopomorskim rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub posiadających status osób nieaktywnej zawodowo), należących do dwóch grup wiekowych: 15 – 30 oraz 50 – 64 lata.

Projekty w swoich założeniach oferują kompleksowe wsparcie dla uczestników obejmujące:

1. Identyfikacje potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez spotkania z doradcami zawodowymi.

2. Szkolenia zawodowe – na podstawie spotkania z doradcą każda z osób zostanie skierowana na szkolenie zawodowe, które najlepiej odpowiada jego predyspozycjom. Proponujemy szkolenia m.in. z zakresu: spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawania blach i rur elektrodami otulonymi, obsługi urządzeń dźwigowych, montażu konstrukcji stalowych, a także przyuczenie do zawodu elektryka, ślusarza, operatora wózka widłowego czy malarza przemysłowego.

3. Płatne staże zawodowe – po szkoleniach uczestnicy projektów będą kierowani na staże na stanowiskach pracy ściśle związanych z nowo nabytymi umiejętnościami zawodowymi. Przysługiwać im będzie stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

4. Zatrudnienie – min. 60% osób po ukończeniu stażu otrzyma propozycję zatrudnienia w firmie Bilifinger Crist Offshore sp. z o.o.
 
O firmie Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o.:
Przedsięwzięcie realizowane przez Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. polega na budowie Zakładu Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych na terenie wyspy Gryfia w Szczecinie (dawny teren Stoczni Szczecińskiej). Przedmiotem działalności zakładu będzie głównie produkcja fundamentów morskich wież wiatrowych, na których montowane będą (na morzu) maszty i turbiny wiatrowe. Produkcja prowadzona będzie w nowo budowanych obiektach – hali produkcyjnej o pow. 29760 m2 oraz malarni o pow. 4200 m2,  które powstają w miejscu obiektów Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.