KONSULATACJE
23.10.2014.
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Art. 5a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolantariacie ( Dz.U. 2014 poz.1118 ze zm.), mówi, że: organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 roczny program współpracy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
              W celu zapoznania się z projektem „projekt – rocznego programu współpracy”, i wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do w/w programu, należy zgłosić się do dnia 27 października 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, pokój nr 25 do Pani Marleny Waszkiel – Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych
i pomocy społecznej, tel. 95 765 93 33 lub za pomocą załączonego formularza można wnieść ewentualne sugestie do projektu.
Wszelkie zgłaszane sugestie będą analizowane i w miare mozliwości uwzględniane.
 
 Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi pobierz
 
PROJEKT Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. pobierz