Stypendia pomostowe dla maturzystów
08.06.2016.
Stypendia pomostowe dla maturzystów
CHOSZCZNO. Agencja Nieruchomości Rolnych i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informują o możliwości ubiegania się o stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów ze środowiska popegeerowskiego w ramach XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA).

 

Program Stypendiów Pomostowych kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i spełniają następujące kryteria:

- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszych niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów,

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl,  

- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł lub 1.480 zł /dochód netto wyliczony z czerwca 2016r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- są obywatelami polski lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja internetowa Programu Stypendia zostanie aktywowana 1 lipca 2016 r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016. do godziny 16.00.

Wydrukowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przekazać do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych wraz z regulaminem i załącznikami, znajdują się na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl.