XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów
18.05.2018.
VII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla maturzystów

CHOSZCZNO. Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informują o możliwości ubiegania się o stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów ze środowiska popegeerowskiego w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019 (Segment IA).

Program Stypendiów Pomostowych kierowany jest do maturzystów ze środowisk popegeerowskich, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i spełniają następujące kryteria:

- są obywatelami polski lub posiadają Kartę Polaka,

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzenie zameldowania. Okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie stypendia-pomostowe.pl, 
 
- pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja internetowa Programu Stypendia będzie aktywna do 17 sierpnia 2018. do godziny 16.00.

Wydrukowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przekazać do OT KOWR w Szczecinie, ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych wraz z regulaminem i załącznikami, znajdują się na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl.
(mn)