Cele projektu

 Cel strategiczny

Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych gm. Choszczno oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy.

Cel 1

Przywrócenie świadomości kapitału społecznego i obszarowego

Kierunki działania: Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych – włączenie mieszkańców w projektu i zagospodarowanie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej, wzrost poczucia lokalnej społeczności m.in.: poprzez aktywizację do realizacji w partnerstwie inicjatyw lokalnych, zmniejszenie skali narażenia na ubóstwo, zahamowanie procesu dziedziczenia ubóstwa, w tym poprzez uczestnictwo w kulturze, zwiększenie szans edukacyjnych, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców obszarów zdegradowanych skupionej wokół branży turystycznej, zainicjowanie wśród lokalnych obywateli do działania na zasadach grup terenowych, aktywizujących obszary w strefie rewitalizacji łącząc działania z innymi grupami, podmiotami działającymi na terenie gminy.4

 

Cel 2. Budowanie wzajemnej przedsiębiorczości

Kierunki działania: Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy – zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy, rozwijanie postaw przedsiębiorczych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, tworzenie obszarów gospodarczo tematycznych, uzupełniających się, tworzenie grup wzajemnej współpracy, identyfikacji.

 

Cel 3. Ożywienie obszarów niewykorzystanych poprzez uruchomienie potencjału turystycznego i kulturowego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta

Kierunki działania:  zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno – turystyczne, wykorzystanie potencjału turystycznego miasta w celu rozwoju sektora turystycznego i zwiększenie możliwości zatrudnienia przy obsłudze ruchu turystycznego.