I spotkanie i szkolenie Zespołu ds. Rewitalizacji

Dnia 13 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, które miało miejsce w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Członkowie Zespołu zostali zapoznani, przez Sławomir Kozieł z firmy 4CS Sp. z o.o., z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Przedstawiono również członkom Zespołu szczegółowe informacje na temat następujących po sobie działań, które będą realizowane przez Wykonawcę, a mianowicie:

  • Proces gromadzenia danych i ich analizy;
  • Proces delimitacji obszaru;
  • Proces partycypacji społecznej wśród mieszkańców;
  • Formalizowanie zapisów opracowywanego dokumentu.

Należy podkreślić, iż dalszy proces opracowywania koncepcji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie opierał się na dokładnym opisaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak aby obejmowały swoim wsparciem obszar społeczny, gospodarczy, przestrzenno- funkcjonalny oraz techniczny.

Założenia wypracowane podczas pierwszego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną poddane uszczegółowieniu podczas kolejnego spotkania, a także przedstawione mieszkańcom w trakcie planowanych warsztatów rewitalizacyjnych.