Planowane efekty

Działania rewitalizacyjne włączą szeroko grono interesariuszy (m.in. społeczność lokalną, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, ograny władz publicznych). Działania służące wspieraniu rewitalizacji będą prowadzone w sposób spójny ( z lokalną polityką sektorową, cel i kierunki wynikają z dokumentów strategicznych i planistycznych). Projekty zapisane do realizacji w LPR będą miały za zadanie faktycznego oddziaływania na problemy grup docelowych, trwale i realnie zmieniać (uzupełniać) dotychczasową ofertę gminy, co pozytywnie wpłynie na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jej rozwoju, wpłyną na urozmaicenie oferty regionu, wprowadzając innowacyjne rozwiązania bądź funkcjonalne dla obszarów rewitalizacji.